REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 25. OKTOBER 2022

Generalforsamling RÅSTEDPIGERNE 2022

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2022.

4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse:

På valg er

Britta Juul Christensen (genopstiller ikke)

Else Skovdal (modtager genvalg)

7. Valg af suppleant.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt

Gurli Christensen bød velkommen til generalforsamlingen, og foreslog Inger Kongsgaard som ordstyrer.

Punkt 1, valg af ordstyrer.

Inger blev valgt med stor bifald.

Punkt 2, bestyrelsens beretning.

Gurli fremlagde årsberetning, og sluttede med vintergolfen, for den kommende vinter, som starter tirsdag den 1. november.

Mette Brødbæk vil varetage det praktiske, med hjælp fra bl.a Connie Harlow.

Man bestiller selv tid i golfbox og afleverer scorekortet senest kl. 11:40, første bold starter kl. 12:00 på Park/Eng Vinterbane.

Husk tidsbestillingen skal være Park-Eng Vinterbane

Beretningen blev godkendt.

Punkt 3, regnskab

Britta Juul fremlagde regnskabet som blev godkendt.

Punkt 4, budget

Britta Juul fremlagde budgettet for 2023. Det forventes, at vi er mindst 50 medlemmer i det kommende år. Der oprettes bankkonto til Råstedpigerne, hvilket medfører administrationsudgifter, plus et årligt beløb til driften af denne.

Kontingentet på 450 kr forsætter uændret.

Budgettet blev godkendt.

Punkt 5, indkomne forslag

Bestyrelsen har modtaget et forslag vedr. starttidspunktet for den kommende sæson. I den forbindelse blev resutatet af spørgeskema undersøgelsen fremlagt af Gurli.

Det blev besluttet at starttidspunktet for den kommende sæson 2023 bliver kl 13:07 og at de piger der ønsker at gå sent ud, kl 15:00 og derefter, skriver ønsket starttid ved tilmeldingen.

Forslagstilleren accepterede beslutningen.

Punkt 6, valg

Britta ønskede ikke genvalg, og bestyrelsens forslag til nyvalg af Eva Margrethe Kristensen blev godkendt, og Eva blev valgt.

Else Skovdal blev genvalgt.

Punkt 7, valg af suppleant

Inger Kongsgaard blev valgt med stor applaus

Punkt 8, valg af revisor

Britta Juul blev valgt som revisor med stor applaus

Punkt 9, eventuelt

Gurli takkede Britta for det flotte regnskab mm, samt det dejlige samarbejde vi har haft i bestyrelsen, og Else overrakte Britta en lille gave.

Kirtha Østergaard og Anette Olesen takkede for en god sæson og roste bestyrelsens arbejde, sidstnævnte mener at manglende fremmøde ikke skyldes ulyst, men manglende tid.

Birgit Løkke og Kirsten Moesgaard vil gerne ud kl 16:00.

Jette Hebsgaard foreslog, at man ved tilmeldingen skriver det tidspunkt man gerne vil gå ud.

Nancy Holm foreslog, at man ved tilmeldingen kunne notere, at man kan gå sent ud, så man også kan møde de piger der arbejder, og derfor ikke kan spille tidligt.

Margith Winter mener at afbud ikke kan undgås, da man kan blive sygdomsramt, eller på anden vis forhindret, da man jo skal tilmelde sig senest søndag formiddag.

Bodil Lind, vil meget oftere med, men glemmer desværre at tilmelde sig i tide, og vil så ikke eftertilmelde sig.

Gurli kommenterede her at problematikken ved sen tilmelding/framelding er, at kl. 12:00 søndag middag skal vi slette de tider, vi ikke skal bruge, derfor er det ikke altid muligt, at lave ændringer, men vi gør det gerne, når der er plads til det.

Startlisten laves som oftest mandag i løbet af dagen. Så send en besked, og helst til den turneringsansvarlige på matchen det drejer sig om. Hvis du ikke lige ved hvem, så ser vi gerne at der sendes til både Else og Gurli.

Inger Kongsgård takkede for god ro og orden, og mente at vi var lige så nemme at styre, som 8.B

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Til alle medlemmer af RÅSTEDPIGERNE - Holstebro Golfklub

I henhold til Vedtægterne afholdes Generalforsamling

Tirsdag den 25. oktober 2022.

Generalforsamlingen afholdes ca. kl. 17,00 efter måneds afslutningen i klubhuset i Råsted.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.
4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse:
På valg er:
Britta Juul Christensen (genopstiller ikke)
Else Skovdal (modtager genvalg)
7. Valg af suppleant.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt

Dagsordenen er også tilgængelig på klubbens hjemmeside.

Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 5 skal senest 7dage før generalforsamlingen være fremsendt til formanden på mail: [email protected]

Bestyrelsen for Råstedpigerne.

GENERALFORSAMLING

Referat af generalforsamlingen i Råstedpigerne den 26. oktober 2021.

Klubbens formand Kirsten Dyrberg bød velkommen til de 38 piger, der var mødt frem til generalforsamlingen.

6.1. Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslog Else Sognstrup(ES), som blev valgt.

6.2. Vedtagelse af vedtægter – ES redegjorde for, at bestyrelsen har ønsket, at der kommer nogle nye vedtægter, så der er faste retningslinier fremover.

Det har været en svær fødsel med fødselshjælper osv., men ES syntes, der var kommet noget godt ud af det og opfordrede til, at der fra medlemmernes side blev givet ris eller ros til vedtægterne, og spurgte om, der skulle være skriftlig afstemning.

Ingen indvendinger og vedtægterne blev godkendt ved håndsoprækning.

6.3. Bestyrelsens beretning – Kirsten Dyrberg fremlagde årets beretning, der blev godkendt.

6.4. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskabet for det forløbne år. – Britta fremlagde regnskabet, der udviste et overskud på kr. 7.109,01. Bankbeholdning pr. 30/9 kr. 17.065,83.

6.5. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år. – Bestyrelsens forslag er et overskud på ca. 15-17 t.kr. pr. 30/9, så der er penge til betaling af generalforsamlings omkostninger samt den årlige julematch, da der først kommer kontingent indbetalinger omkring 01. marts det efterfølgende år. Kontingent uændret kr. 450,- .

Begge forslag blev vedtaget.

6.6. Behandling af indkomne forslag. Forslag sendes til formanden senest den 19.oktober. – Ingen indkomne forslag

6.7. Valg af bestyrelse.

På valg er Kirsten Dyrberg (ønsker ikke genvalg) og Gurli Christensen (villig til genvalg).- Bestyrelsen foreslog nyvalg af Kirsten T. Nielsen og Theresa Csizmadia og genvalg af Gurli Christensen – alle 3 blev valgt af generalforsamlingen.

6.8. Valg af suppleant. – Bestyrelsen foreslog Inger Kongsgaard, der blev valgt.

6.8. Valg af revisor. – Else Marie Orvad blev valgt.

6.10. Eventuelt – ES gjorde opmærksom på, at ordet var frit, men intet kunne bestemmes og vedtages under dette punkt.

Kirsten Dyrberg: Bente Hansen overtager vintergolfen fra 01/10.Der skal bookes tid på golfbox, og mødetid er senest 11,45 og første start er kl. 12,00. Scorekort skal afleveres sammen med kr. 20,-, og derefter trækkes lod om holdene. Der er ingen blokeringer i vintermånederne. Kirsten Dyrberg og Mette Brødbæk tilbød at hjælpe Bente efter behov.

Sonja Andreasen: Vil gerne have, vi deler antal spillere op i 3 lige store grupper fremadrettet. Gurli forklarede, at vi selvfølgelig vil drøfte det igen, men vi har stor difference mellem laveste og højeste handicap i gruppen, og derfor har vi valgt handicapindeling.

Gurli: opfordrede til en snak omkring udflugterne – skal vi fortsætte som hidtil?

Gitte Lund: synes vi skal bibeholde busturen, men gerne start fra Råsted, da mange har deres udstyr der.

Hanne Korsgaard: foreslår vi selv kører.

Kirsten Sand: OK som i år.

Kirsten T. Nielsen: Hvad med en week-end tur?

Teresa Csizmadia: Gerne week-end tur med overnatning max antal 20-25 personer efter først til mølle. Det havde været en succes, da hun var medlem i Trehøje.

Inger Eggebrecht: Svær at få tider i klubberne – hvad med hverdage?

Else Sognstrup: gerne 3 lige store rækker og flydende handicap. Gurli har svaret tidligere.

Mette Brødbæk: samme antal præmier som i dag til hver påbegyndt 7. i hver række

Annette Olesen: spiller jo ikke kun for præmier, men også for hyggens skyld.

Lone Lundager: Efterspørger, at man ved holdspil, danner hold med samme handicap gennemsnit. Gurli svarer, at det gør både Else Skovdal og hun som første prioritet, men så er der lige nogle, der skal starte tidligt, nogle skal starte sent, og nogen kører sammen, og så smutter samme handicap gennemsnit nemt.

Mona Gravensgaard: Hold nu op, giv i stedet en stor hånd til de, der bruger tid på at lave startlister og scorekort m.m., så vi andre bare kan gå ud og spille golf.

Debat omkring Råstedpigerne fremover: Gurli orienterede fra et møde for alle KIK’erne. Indfører klubben en damedag, bliver det måske et ønske, at de arbejdende piger skal med i KIK. Det betyder så måske også, at første starttid rykkes til kl. 14,00., men der er flere uafklarede spørgsmål –

Sonja Andreasen, Inger Eggebrecht m.fl. er bange for, at det sociale bliver ødelagt,

Annette Olesen: Skal gøre det, der er bedst for alle.

Jette Hebsgaard: Vil gerne sige tak til Kirsten Dyrberg for hendes formandsskab i Råstedpigerne og spørger også efter en afskedsgave til Brian Akstrup. Blev vedtaget, at Jette køber en gave til 200,- kr.

Britta: Takker på egne og bestyrelsens vegne Kirsten Dyrberg for 6 gode år i bestyrelsen, du har altid været engageret og vil gøre det bedste for pigerne, Kirsten modtager derefter en gave.

ES afslutter herefter generalforsamlingen.

Else Sognstrup Gurli Christensen

Ordstyrer Referent

--------------------------------------- --------------------------------------