VEDTÆGTER


Vedtægter for

RÅSTEDPIGERNE

§ 1. Klubben:

1.1. Klubbens navn er RÅSTEDPIGERNE.

1.2. Klubbens hjemsted er Holstebro Golfklub, Holstebro Kommune.

§ 2. Formål:

2.1. Klubben er en eftermiddags dameklub for alle medlemmer af Holstebro

Golfklub.

2.2. Klubbens formål er at mødes gennem golfspillet og skabe et socialt samvær, både på og uden for banen.

§ 3. Medlemskab:

3.1. Alle der har et gyldigt medlemskab af Holstebro Golfklub, kan optages som

medlem.

3.2. Alle spiller med max HCP 40,0.

§ 4. Kontingent:

4.1. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og betales årligt, senest den 01. marts eller ved indmeldelse.

4.2. Betaler medlemmet ikke kontingent til den fastsatte tidsfrist, vil det blive betragtet som udmeldelse af klubben.

4.3. Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen andel af klubbens formue.

4.4. Udmeldelse kan ske til enhver tid. Indbetalt kontingent vil ikke blive refunderet.

§ 5 Generalforsamling:

5.1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.

5.2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af november måned.

5.3. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages – og højest 28 dages – varsel via mail til medlemmerne samt opslag på hjemmesiden.

5.4. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5.5. En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

5.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

5.7. Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 6 Dagsorden for ordinær generalforsamling:

6.1. Valg af dirigent

6.2. Bestyrelsens beretning

6.3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.

6.4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år.

6.5. Behandling af indkomne forslag.

6.6. Valg af bestyrelse.

6.7. Valg af suppleant.

6.8. Valg af revisor.

6.8. Eventuelt

§ 7 Stemmeret:

7.1. Alle medlemmer har 1 stemmeret på generalforsamlingen.

7.2. Der er kun stemmeret ved personlig fremmøde.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling:

8.1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst 20% af medlemmerne skriftligt begærer dette.

8.2. Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal – vedlagt dagsorden – indleveres skriftligt til formanden.

8.3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, kravet er modtaget.

8.4. Indkaldelse skal ske som ved ordinær generalforsamling.

§ 9 Bestyrelsen:

9.1. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle er valgt på en generalforsamling.

9.2. Valgbare som medlemmer af bestyrelsen er kun Rådstedpigernes medlemmer.

9.3. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand, kasserer og sekretær samt et menigt medlem.

9.4. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

9.5. I ulige år vælges 3 medlemmer. I lige år vælges 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

9.6. Suppleant vælges hvert år for et år ad gangen. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, skal den pågældende bestyrelsespost besættes ved valg på den førstkommende ordinære generalforsamling.

9.7. Bestyrelsen leder klubbens arbejde samt tilrettelæggelse og afholdelse af turneringer.

9.8. Bestyrelsen varetager klubbens tarv under ansvar overfor generalforsamlingen og har pligt og ansvar for, at der føres et retvisende regnskab.

9.9. Klubben tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formand eller kasserer.

9.10. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse og klubben hæfter kun med sin formue.

§ 10 Regnskabsår:

10.1. Regnskabsåret er fra 01. oktober til 30. september

§ 11 Vedtægtsændring:

11.1. Eventuel vedtægtsændring skal forelægges på en generalforsamling.

11.2. Ved vedtagelse af ændringer skal mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemme for forslaget.

§ 12 Opløsning af klubben:

12.1. Beslutning om opløsning af klubben kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 del af medlemmerne er tilstede og stemmer for.

12.2. Hvis dette antal ikke opnås, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel senest 2 måneder efter generalforsamlingen. Klubben kan herefter opløses ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte – uanset antal.

12.3. Hvis klubben ejer en formue ved opløsning – og der ikke opnås fælles enighed om dens anvendelse – overdrages denne til Holstebro Golfklubs ungdomsafdeling.

LÆS MERE